Kereső Panel

Menü Panel

Ajánlataink

Cartour Plusz

Útvonal tervező

Adatvédelmi nyilatkozat

A www.cartour.hu, www.korut.cartour.hu, www.sieles.cartour.hu weboldal üzemeltetője, a CARTOUR Idegenforgalmi Szolgáltató Kft. (székhely: 1132 Budapest, Visegrádi u. 14., Cégjegyzékszáma: 01-09-930184, Adószám: 14665028-2-41, Engedély: U-001103) garantálja, hogy a látogatók és Felhasználók személyes és egyéb adatait bizalmasan, a hatályos magyar jogszabályokat és ajánlásokat maradéktalanul betartva kezeli, különös tekintettel az alábbiakra:

 • a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény
 • a kutatás és közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. törvény
 • a személyes adatok gépi feldolgozása során az egyének védelméről szóló 1998. évi VI. törvény
 • az elektronikus kereskedelmi, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatásokról szóló 2001. évi CVIII. Törvény
 • az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény

ÁLTALÁNOS ADATKEZELÉSI ELVEK

1. A Honlap látogatásával a Felhasználó egyúttal tudomásul veszi, hogy a Honlap információinak igénybevételekor aláveti magát a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló törvényi és egyéb vonatkozó szabályozásnak, és egyben fenntartás nélkül elfogadja a nyilatkozatokban rögzített feltételeket.

2. A Honlap használata során a Felhasználó egyidejűleg adatot is szolgáltat. Az adatszolgáltatás részben automatikusan, részben a honlapon elhelyezett űrlapok, formanyomtatványok kitöltésével, esetlegesen hírlevél megrendelése útján történik.

3. A Felhasználó a Honlap látogatásával egyben egyetért azzal, hogy adatokat szolgáltasson a Honlap kezelője számára, és tudomásul veszi, hogy egyes weboldalak látogatásának feltétele az oldalak tartalmának megfelelő személyes adatok önkéntes szolgáltatása. Amennyiben a Felhasználó akként dönt, hogy a kért személyes információt nem adja meg, úgy lehetséges, hogy nem fér hozzá a Honlap bizonyos részeihez.

4. A CARTOUR Kft. kijelenti, hogy a Honlap felhasználói által nyújtott személyes adatokat, információkat az adatvédelmi szabályok tiszteletben tartásával adatkezelőként saját maga illetve az általa megbízott adatfeldolgozó kezeli.

5. A CARTOUR Kft. a Felhasználó személyes adatait kizárólag azon időtartamig őrzi, kezeli, tárolja, amíg az megfelel a hivatkozott jogszabályi előírásoknak. Az adatkezelés során a Felhasználó által önként szolgáltatott adatokhoz kizárólag a CARTOUR Kft. és a megbízott adatfeldolgozó cégek munkatársai férhetnek hozzá.

6. A CARTOUR Kft. a Felhasználó személyes adatait – az adatvédelmi szabályokban biztosított kivételektől eltekintve – nem hozza harmadik fél tudomására, míg az egyéb személyesnek nem minősülő adatait szabadon használhatja fel.

7. Az adatvédelmi törvénnyel összhangban a Felhasználó tájékoztatást kérhet a személyes adatai kezeléséről. A Felhasználó jogosult arra, hogy személyes adatait frissítse, módosítsa, illetve kérje azok törlését.

8. A CARTOUR Kft. nem kíván helyt adni a kéretlen leveleknek, ugyanakkor fenn kívánja tartani a saját maga számára azt a lehetőséget, hogy az a Felhasználó számára fontosnak tartott információról a Felhasználót e-mailben értesítse, egyúttal biztosítja a Felhasználó részére a visszautasítás lehetőségét.

9. A Felhasználó továbbá tudomásul veszi, hogy a Honlap látogatásával, használatával illetve a személyes és egyéb adataihoz való jogosulatlan hozzáféréssel, azok megsemmisítésével, vagy nyilvánosságra hozatalával okozott, vagy azokkal összefüggésben keletkezett vagy azzal kapcsolatba hozható bármely hibáért, hátrányért, kárért a CARTOUR Kft-t, illetve a Honlap készítőit, az üzemeltetésben résztvevő feleket semmilyen felelősség nem terheli.

10. A Felhasználóról összegyűjtött illetőleg a Felhasználótól kapott adatok a jogellenes, vagy a hálózat illetve Honlap működését veszélyeztető tevékenység kivizsgálására és megakadályozására is felhasználhatók.

11. Bár a Honlap összeállításakor a CARTOUR Kft. kellő gondossággal járt el, nem vállal felelősséget azokért a cselekményekért, amelyeket bármely belföldi vagy külföldi jogi, vagy természetes személy, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet akár közvetlenül, akár közvetve a Honlapon lévő, vagy a Honlapon keresztül elért adatok, információk alapján követ el, függetlenül attól, hogy a CARTOUR Kft. közli, vagy mások közlik-e ezeket az adatokat, információkat. A Honlapon lévő információk, adatok közül semmit sem szabad tanácsként vagy ajánlásként kezelni, és a Honlap nem szolgálhat semmilyen elhatározás vagy intézkedés alapjául

12. A CARTOUR Kft. nem vállal semmilyen felelősséget a Honlap tartalmával, az ott illetve azon keresztül elérhető adattal, információval, nyilatkozattal kapcsolatban, így többek között, de nem kizárólag, azok pontosságát, időszerűségét, érvényességét, teljességét, valamely célra való alkalmasságát, megbízhatóságát, megalapozottságát, stb. illetően sem. A Honlapon lévő nyilatkozataink, kijelentéseink nem minősülnek kötelezettségvállalásnak. A Felhasználó egyetért azzal, hogy a Honlapról vagy a Honlapon keresztül letöltött és megszerzett információk felhasználása önként, saját belátása szerint és kizárólag saját kockázatára történik.

13. A CARTOUR Kft. a felhasználók fizikai elérésére alkalmas adatokat kizárólag akkor gyűjt, ha az adott szolgáltatás jellege ezt nélkülözhetetlenné teszi. Adatokat kizárólag a felhasználó által előzetesen jóváhagyott célra veszi igénybe, azokat - a törvényben előírt kivételektől eltekintve - harmadik fél részére semmilyen körülmények között nem adja át.

14. A CARTOUR Kft. szolgáltatásai számos olyan kapcsolódási pontot (linket) tartalmaznak, amely más szolgáltatók oldalaira vezetnek. Ezen linkekért, az ott található adatokért, illetve azon oldalak látogatása, használata miatt bekövetkező esetleges károkért a CARTOUR Kft. nem vállal felelősséget.

15. A szolgáltatásainak igénybevételéhez bizonyos esetekben szükség lehet regisztrációs formanyomtatványok kitöltésére.

16. A CARTOUR Kft. honlapját látogatók a regisztráció során a valóságnak, illetve a tényleges állapotnak megfelelő adatokat kötelesek szolgáltatni. A CARTOUR Kft-t a regisztráció során történt személyes adatok jogtalan felhasználásával kapcsolatban felelősség nem terheli.

17. A CARTOUR Kft. fenntartja magának a jogot arra, hogy a személyes adatokat ellenőrizze, és amennyiben a felhasználó az általa megadott helytelen, pontatlan adatot meghatározott időn belül felhívásra nem pontosítja, úgy a CARTOUR Kft. jogosult az érintett felhasználó regisztrációját törölni.

18. A CARTOUR Kft. a fentieken túlmenően olykor kérhet egyéb adatokat is, de arra mindvégig törekszik, hogy a kért többletinformáció mértéke és mélysége arányban álljon a szolgáltatás igénybevételével szerezhető előnyök mértékével.

19. A felhasználó kötelezi magát arra, hogy a szolgáltatás igénybevételével nem küld olyan adatot, üzenetet, amely ellentétes:19. A felhasználó kötelezi magát arra, hogy a szolgáltatás igénybevételével nem küld olyan adatot, üzenetet, amely ellentétes:

 • bármely jogszabállyal, nemzetközi egyezménnyel,
 • az Internet-szolgáltató hálózati visszaélések tilalmáról rendelkező irányelvében foglaltakkal,
 • bármilyen általánosan elfogadott Internet-szabállyal,
 • a jó erkölcs követelményeivel.

21. A Felhasználó továbbá kötelezi magát arra, hogy a szolgáltatás igénybevételével tudomására jutott személyes adatokat jogosulatlanul harmadik személynek nem hozza tudomására. Tudomásul veszi, hogy ezen kötelezettségek megszegéséből eredő kárért felelősséggel tartozik.

A REGISZTRÁLT FELHASZNÁLÓKRÓL NYILVÁNTARTOTT ADATOK

A Honlap szolgáltatásaink teljes és hatékony használata érdekében regisztráció szükséges, amely az alábbi adatok megadásával történik:

 • teljes név
 • e-mail-cím
 • lakcím
 • jelszó (kérjük, olyan jelszót adjon meg, amely biztosítja, hogy csak a Felhasználó fér hozzá személyes adatlapjához)

2. A fenti adatok kizárólag a Felhasználó által előzetesen jóváhagyott célra kerülnek igénybevételre, azok előzetes írásbeli engedély nélkül (a törvényben előírt kivételektől eltekintve) harmadik fél részére semmilyen körülmények között nem kerülnek átadásra.

3. A CARTOUR Kft. nem gyűjt olyan adatokat, amelyek nemzeti vagy etnikai kisebbséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, érdekképviseleti szervezeti tagságra, egészségi állapotra, szenvedélybetegségre, szexuális életre vagy büntetett előéletre vonatkoznak. Amennyiben a CARTOUR Kft. tudomást szerez arról, hogy bármely Felhasználó a fentiekben részletezett különleges adatot töltött fel rendszerbe, azon Felhasználó regisztrációja haladéktalanul törlésre kerül.

4. A CARTOUR Kft. kötelezi magát arra, hogy az adatbázisban szereplő adatok kezelése során a jelen Adatvédelmi nyilatkozatnak megfelelően jár el, az abban foglaltaknak maradéktalanul eleget tesz.

5. A regisztráció során személyes adatait megadó Felhasználó adatlapja hitelesítésével elfogadja a rendszer használatának szabályait.

6. A Felhasználó kötelezi magát arra, hogy az adatbázisba kizárólag saját adatait rögzíti, valamint hogy azok a valóságnak megfelelnek.

7. A Felhasználó felelős a rendszer használatát lehetővé tevő jelszó titokban tartásáért, és köteles gondoskodni arról, hogy a jelszó ne jusson illetéktelen személyek tudomására. Ennek elmulasztásából eredő kárért, illetve hátrányért kizárólag a Felhasználó a felelős.

8. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy az adatátviteli kapcsolat bármely hibájából vagy működésképtelenségéből eredő kárért, illetve hátrányért CARTOUR Kft. nem vállal felelősséget.

9. CARTOUR Kft. fenntartja a jogot, hogy a honlap mindenkori tartalmát korlátozás, értesítés nélkül megváltoztassa, bármely, illetve valamennyi szolgáltatását megszüntesse, felfüggessze.

Kövess minket

Árfolyamok

= HUF